logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY  
Kalkulacja składki – OC Podmiotu Leczniczego
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Dane podmiotu leczniczego
Czy w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze? TAK NIE
Podaj liczbę lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym:
Podaj liczbę osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, które wykonują zawód medyczny, inny niż lekarz / lekarz dentysta: (wpisz '0', gdy nie ma takich zatrudnionych osób)
Czy w podmiocie udzielane są świadczenia w którejkolwiek z następujących dziedzin: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, kardiochirurgii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, neonatologii, urologii, urologii dziecięcej? TAK NIE
Wnioskowane ubezpieczenie
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna (suma ubezpieczenia)
OC obowiązkowe:
– na jedno zdarzenie:
– na wszystkie zdarzenia:

75 000 EUR
350 000 EUR
OC dobrowolne
Wybierz zakres ubezpieczenia dobrowolnego:
TAK NIE
Rozszerzenie ochrony OC w zakresie chirurgii plastycznej i/lub medycyny estetycznej
rozszerzenie ochrony OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej
rozszerzenie ochrony OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej
Rozszerzenie ochrony o szkody wyrządzone pracownikom (klauzula 5):
Rozszerzenie ochrony o szkody w nieruchomościach i ruchomościach (klauzula 7A):
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją dotychczasowego ubezpieczenia OC Obowiązkowego, wykupionego w PZU SA: TAK NIE
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją dotychczasowego ubezpieczenia OC Dobrowolnego, wykupionego w PZU SA: TAK NIE
Czy z polis, które mają było wypłacone odszkodowanie: TAK NIE
Podaj liczbę odszkodowań wypłaconych w ciągu ostatnich 36 miesięcy z poprzednich polis OC zawodowych:
Czy suma wypłaconych odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia z umów OC zawodowych była wyższa niż 200 000 zł? TAK NIE
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę